Model Expertise Politierechtbank

MODEL EXPERTISE POLITIERECHTBANK van een slachtoffer in gemeen recht

Alvorens verder recht te doen en onder voorbehoud van alle rechten van partijen, beveelt een medisch –deskundig onderzoek en stelt hiertoe aan geneesheer – deskundige … met als opdracht:

-De genaamde  …. , te onderzoeken en de aard van de in oorzakelijk verband met het ongeval d.d.(datum) opgelopen verwondingen te beschrijven alsmede de daarop betrekking hebbende ondergane medische behandelingen;

– Zijn oordeel te geven nopens de aard van het genezingsproces en de duur van de hospitalisatie;

– De graad en de duur van de tijdelijke volledige en gedeeltelijke invaliditeit/arbeidsongeschiktheid te bepalen, alsmede de weerslag ervan op de beroepsactiviteit en/of op de uitoefening van andere activiteiten;

– Zijn advies te geven over het tijdstip waarop het slachtoffer redelijkerwijze, weze het gedeeltelijk, zijn professionele activiteiten kon er nemen;

– De datum van consolidatie vast te stellen;

– De graad van blijvende invaliditeit/arbeidsongeschiktheid te bepalen, hierbij rekening houdend zowel met de eventuele vooraf bestaande tostand als met het beroep van het slachtoffer:

o      hetzij met reëel inkomstenverlies;

o      hetzij met vermindering van de concurrentiele waarde op de arbeidsmarkt zonder onmiddellijk inkomstenverlies;

o      hetzij   met bijkomende inspanningen voor het slachtoffer tot gevolg maar zonder economische waardevermindering;

o      hetzij zonder bijkomende inspanningen voor het slachtoffer tot gevolg.

– Na te gaan of er zich na de consolidatie nog medische of paramedische zorgen kunnen opdringen in verband met de opgelopen letsels en/of rest letsels; desgevallend deze zorgen te beschrijven de termijn te bepalen gedurende de welk een ze zullen nodig zijn; bij prothesen de noodzakelijk vernieuwingen te bepalen;

– De esthetische schade te beschrijven en zo mogelijk te bepalen volgens de gebruikelijke zevendelige schaal, zo mogelijk geïllustreerd door fotomateriaal;

-Advies te verstrekken over de eventuele blijvende littekens door middel van plastische  chirurgie voor verbetering vatbaar en welke de kostprijs, de pijn en de risico van een dergelijk operatie zijn, las ook de duur de invaliditeit,die uit deze ingreep zou voortvloeien;

– Desgevallend te bepalen of een voorbehoud voor de toekomst dient verleend te worden en in voorkomend geval de duur van dit voorbehoud te bepalen;

Zegt verder dat dit vonnis door de griffie binnen de vijf dagen na de gerechtsbrief ter kennis zal worden gebracht aan de deskundige en per gewone brief aan de partijen en hun raadslieden en, in voorkomend geval, bij gerechtsbrief aan de partijen die verstek hebben laten gaan;

Zegt dat de deskundige over een termijn van acht dagen na de kennisgeving van dit vonnis zal beschikken om desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren;

Zegt da de deskundige en de partijen zich naar aanleiding van het deskundig onderzoek verder dienen te gedragen naar de bepalingen van de artikelen 962 tot bis 991 van het Gerechtelijke Wetboek;

Zegt dat de installatievergadering, bedoeld in artikel 972 van het Gerechtelijke Wetboek, zal plaatsvinden op  (datum)  de Politierechtbank (plaats);

Zegt dat de deskundige zich op de datum en het uur van de installatievergadering ter beschikking van de Rechtbank dient te houden en voorafgaande aan de Rechtbank bij gewone brief of per faxbericht naar faxnr.( nummer) dient mede te delen op welke wijze ( bv. telefonisch) hij/zij alsdan zal kunnen bereikt worden teneinde zijn/haar zienswijze te vernemen nopens;

–            De plaats, de dag, en het uur van ( de aanvang van) zijn/haar verdere werkzaamheden, bij gebreke waarvan geacht zal worden dat deze een aanvang zullen nemen binnen de 14 dagen na kennisgeving van de te nemen beslissing na de installatievergadering waarbij de deskundige zelf de plaats, de dag, en het uur zal ter kennis brengen waarop hij/zij  zijn/haar werkzaamheden zal aanvatten en dit per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de partijen en dit per gewone brief aan hun raadslieden en aan de rechtbank, tenzij  hij door de partijen wordt vrijgesteld van de verplichtingen op per aangetekende post te corresponderen;

–            De noodzaak om al dan niet een beroep te doen op technische raadsgevers;

–           De raming van algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek, of tenminste de manier waarop zijn/haar kosten en ereloon en de kosten en ereloon van eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;

–           Het bedrag van het rekeningnummer ……… op naam van “ Hoofdgriffier Politierechtbank Antwerpen” met vermelding van rolnummer en vonnisnummer zou dienen te worden geconsigneerd ten laatste 14 dagen voor de door de deskundige gestelde datum van aanvang der werkzaamheden;

–           Het redelijk deel van het voorschot dat kan vrijgegeven aan de deskundige;

–           De termijn waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden aangaande zijn/haar voorlopig advies;

–           De termijn voor neerleggen van het eindverslag dat, op straffe van nietigheid, door de deskundige zal worden ondertekend en zal worden voorafgegaan door de volgende eed: “Ik zweer dat ik mijn opdracht  in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.”;

Zegt evenwel dat  van het houden van deze installatievergadering zal worden afgezien indien alle partijen of hun raadslieden uiterlijk op       ( datum +uur) schriftelijk aan de Rechtbank en aan de deskundige zullen hebben laten weten dat zij hiermee akkoord gaan ( cfr. art. 980 Gerechtelijke Wetboek) en dat in dit geval als volgt zal worden gehandeld:

 

–                  de deskundige zal zelf de plaats, de dag, en het uur bepalen waarop zij/hij  zijn/haar werkzaamheden zal aanvatten en zal dit per aangetekende brief met ontvangstbewijs meedelen aan de partijen en per  gewone brief aan hun raadslieden, tenzij hij door de partijen wordt vrijgesteld van de verplichting om per aangetekende post te corresponderen;

–                 de deskundige zal in de loop van zijn opdracht zelf bepalen of het noodzakelijk is om al dan niet een beroep te doen op technische raadgevers;

–                 de deskundige zal aan de partijen zelf een raming laten geworden van de algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek of tenminste van de manier waarop zijn/haar kosten en ereloon en de kosten en het ereloon van de eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;

–                 het bedrag van de voorschot dat door de eiser ter griffie op rekeningnummer op naam van “ Hoofdgriffier Politierechtbank …” met vermelding van rolnummer en vonnisnummer dient te worden geconsigneerd ten laatste 14 dagen voor de door deskundige gestelde datum vaan aanvang der werkzaamheden, wordt bepaald op (bedrag), BTW inbegrepen;

–                 het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan de deskundige wordt bepaald op ( bedrag), BTW inbegrepen;h

–                 de deskundige zal zelf de redelijke termijn bepalen waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden aangaande zijn/haar voorlopig advies;

–                  de termijn voor het neerleggen van het eindverslag dat, op straffe van nietigheid, door de deskundige zal worden ondertekend en zal worden voorafgegaan door de volgende eer: “ Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.”, wordt bepaald op 12 maanden vanaf datum van huidig vonnis;.

Zegt dat het de deskundige verboden is een rechtstreekse betaling van een partij in het geding te aanvaarden ( artikel 509 quater van het Strafwetboek : “Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tweehonderd euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft de deskundige die, wetende dat een rechtstreekse betaling niet toegelaten is, deze toch aanvaardt van een partij in het geding.”).

Verzendt de zaak naar de bijzondere rol en houdt de kosten voor het overige aan.

( dit is een vrijblijvend model, ontleend aan vonnissen die met tekstverwerker en modeltekst griffie Politierechtbank worden aangewend. Indien de advocaten het wensen , kan dit model worden aangepast naargelang de noodwendigheden. Bijvoorbeeld voor de schatting van economische waardevermindering. Verlies van waarde op de arbeidsmarkt. Dit wordt vaak verward met invaliditeit.  Idem voor aanstelling sexuoloog voor sexuele schade.

In geval er dekking rechtsbijstand is voorzien in de verzekeringspolissen, valt dit onderwerp meestal ook onder de waarborg. De verzekeringsmaatschappij schiet de kosten voor, de verliezende procespartij moet dit bij eindvonnis aan de winnende partij vergoeden.

 

Antwerpen 16.5.2008

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.