Wat is schade / opsomming verliesposten gemeen recht

OPSOMMING VERLIESPOSTEN

opgesteld 1 mei 2013 -( Vermelding bron: de Orde van Advocaten Antwerpen organiseert cursussen voor advocaten. In de permanente vorming stellen de lesgevers – advocaten voor advocaten een werkboekje op. De hierna volgende tekst is een samenvatting van de voornaamste stukken die worden aangeleverd om deze complexe materie te verduidelijken. Met dank aan de lesgevers permanente vorming. Dit is vermengd met de cursus voor mijn studenten volwassenenonderwijs – opleiding verzekeringsmakelaar, vak ‘recht in de verzekeringen’).

——————————————————————————————————–

Wat u hierna kunt lezen is bedoeld om de voornaamste peilers van berekening van letselschade toe te lichten.  Het is nuttig dat u als slachtoffer deze rangorde van verliesposten volgt. De rechters passen deze titels ook volgens dit schema toe.

Dit overzicht heeft de bedoeling om summier de voornaamste gegevens mede te delen dewelke moeten in acht genomen worden bij een vordering hoofdens schade, hetzij voor een strafrechtbank, hetzij voor een burgerlijke rechtbank. Voor meer details leest u over indicatieve tabellen elders in deze www. onder vak bibliotheek.

Opgelet: In arbeidsrecht worden andere wijzen van vergoeding toegepast !  Een arbeidsongeval wordt forfaitair vergoed door een verzekering arbeidsongeval. Of de tewerkstellende overheid in dossiers van ambtenaren, statutair benoemde functionarissen in overheidsdienst.

Let erop gemeen recht en arbeidsrecht vergoeding te splitsen: soms vergeet een slachtoffer van een arbeidsongeval een vergoeding te vragen van de aansprakelijke derde. Dus een bijkomende vergoeding apart van wat in arbeidsrecht wordt betaald. Dit is van toepassing in verplaatsingen van en naar het werk.  Of tegen de werkgever die een zware fout heeft begaan in de organisatie van de werkplaats wegens miskenning reglementering. Specifieke verjaringstermijnen en termijnen van herziening of verergeringsbijslag zijn van toepassing in dat andere luik arbeidsongeval. Het slachtoffer kent vaak het onderscheid niet tussen vergoeding in gemeen recht en het arbeidsongeschiktheid in arbeidsrecht.

Door beknoptheid kan het zijn dat dit overzicht onnauwkeurig is. Hierna worden vergoedingen in gemeen recht kort voorgesteld en samengevat.

U kunt aan ons kantoor uw specifieke vraag voorleggen. Advocaten die hulp willen om voor hun cliënt schade te berekenen kunnen ook bij ons terecht ( A12 advocaten Aartselaar en Antwerpen tel. 032370103 ). Onze digitale bibliotheek kan eventueel gratis worden geraadpleegd na bespreking ongeacht of u particulier is of professionele dienstverlener.

Het volgende overzicht volgt grotendeels de indeling van de nota’s die moeten neergelegd worden voor de strafrechter bij gelegenheid van een burgerlijke partijstelling.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

A. Geneeskundige kosten

Voor te brengen stukken: dokters- en apothekersrekeningen, verpleegnota’s ziekenhuizen,Is er  geen tussenkomst geweest van de mutualiteit? U moet opgeven welk remgeld u hebt betaald. Het ziekenfonds kan u een ‘ verschilstaat’ bezorgen. Uw advocaat kan hiermee sneller berekenen wat voor u kan vergoed worden.

Voor en na consolidatiedatum apart houden in de optelling.

De verschilstaat van het ziekenfonds is nuttig tijdens de onderhandelingen in een medische gerechtelijke expertise: u kan dan aantonen welke therapie u volgde. In welke periodes. Een tegenpartij vecht soms aan dat zo lang en zo vaak therapie is gevolgd om te revalideren. Of zij stelt dat er geen verband is met het ongeval.

Het kantoor kan naar u een tabel mailen waarop u in vakken en kolommen een overzicht maakt. Dit vereenvoudigt het telwerk van de rechter.

Is het ongeval geen arbeidsongeval, en is er  tussenkomst geweest van de arbeidsongevallenverzekeraar? Sommige cliënte vergeten de arbeidsongevallenverzekering integraal aan te spreken voor medische kosten tot consolidatiedatum. De rechtbank wil duidelijkheid over het verhaal in arbeidsrecht.

———————————————————————————————————

B. farmaceutische kosten

Voor te brengen dokumenten: apothekersrekeningen. Bevestiging ziekenfonds ernaast leggen.

——————————————————————————————————-

C.. verplaatsingskosten

zie Indicatieve tabellen. Berekening per kilometer.

Gerechtsdeskundigen mogen aanrekenen: ….

Het slachtoffer conform indicatieve tabellen: 0,30 euro per km. Ongeacht het voertuig of ongeacht transportmiddel…

——————————————————————————————————–

D. Hospitalisatiekosten

——————————————————————————————————–

E. Schade aan kledij  F.en andere persoonlijke bezittingen

Sleet wordt afgetrokken. Dit heet ‘ vetusteit’.

————————————————————————————————————

G. Vergoeding wegens tijdelijke werkongeschiktheid

1. Inkomstenverlies

a. de schadelijdende partij is een werknemer

Attest van de werkgever of diens loonsecretariaat voorgebracht met becijfering van het inkomstenverlies

Te verminderen met:

–         de eventuele uitkeringen van de arbeidsongevallenverzekeraar, voorzover het een arbeidsongeval betrof.

–         de eventuele uitkeringen door de mutualiteit, voorzover deze er geweest zijn.

Gedurende de eerste maand is er gebruikelijk geen inkomstenverlies, omdat de werkgever een gewaarborgd loon heeft uitbetaald.

De berekening geschiedt gebruikelijk op semi-bruto  basis, hetzij:

–         verminderd met de RSZ – bijdrage te betalen door de werknemer( 13.07 %)

–         geen aftrek voor belastingen, gezien het slachtoffer belastingen zal dienen te betalen op het vervangingsinkomen.

b.  Indien de schadelijdende partij zelfstandige is, is het meest aangewezen om de belastingsaanslagen van de voorgaande inkomstenjaren voor te brengen, teneinde het inkomstenverlies te kunnen berekenen.

Een veel voorkomende discussie is of de beroepsinkomsten moeten afgetrokken worden wanneer de zelfstandige zijn activiteiten gestaakt heeft.

Is er tussenkomst  geweest van de mutualiteit ? ( meestal pas na de vierde maand). Inkomstenvervangende tegemoetkoming ?

———————————————————————————————————

2. Morele schade

= ongemakken door de letsels. Niet noodzakelijk pijn. Tijdelijke morele schade.

Gebruikelijk forfait :  x euro per dag. Zie indicatieve tabellen die in tijd wijzigen. Momenteel 25 euro per dag. Opgelet: als de persoonlijke ongeschiktheid procentueel daalt, dan pro rata per dag.

Voorbeeld: schema

100 % van datum ongeval tot Pasen

75 % vanaf Pasen tot Pinksteren

30 % vanaf Pinksteren tot 1 september na terugkomst vakantie

10 % tot Allerheiligen.

Dan zal de dagvergoeding van x % ook pro rata berekend worden. Men noemt dat de degressieve tabel.

 Ingeval van gedeeltelijke invaliditeit wordt daarvan slechts een percentage gevorderd, bv. bij 50 % invaliditeit : € 5 per dag.

Tijdens de periode van hospitalisatie wordt nog een bijkomend bedrag gevorderd per dag. vandaag in 2013 is het tarief: 6 euro per dag. Sommige verzekeraars verwerpen dit met de stelling dat hevige pijnen moeten worden bewezen. De rechtspraak hierover is nog niet duidelijk. De indicatieve tabellen van 2013 voorzien dat de extra vergoeding voor hospitalisatie kan worden voorzien vanaf middelmatige pijn. Gedetailleerde uitleg vindt u onder titel  nieuwe indicatieve tabellen. En commentaren in Juristenkrant zoals geciteerd .

3. Vergoeding wegens meerinspanning

Het betreft een vergoeding dewelke kan gevorderd worden ( doch niet altijd wordt toegekend…) indien het slachtoffer het werk hervat heeft gedurende een periode van gedeeltelijke invaliditeit.

Het is vergoeding voor de meerinspanningen die hij heeft moeten leveren gedurende die periode van gedeeltelijke invaliditeit voor het verrichten van zijn normale taken.

Het betreft een andere vergoeding dan die van de morele schade.

Gebruikelijk forfait : € 20 per dag, aan te passen aan de percentage invaliditeit . Vanf het hervatten van beroepswerkzaamheden. Niet in periode van thuisblijven. Want als u niet werkt is er geen meerinspanning.

En reeks verzekeraars wil dat niet toekennen voor de periodes van lagere invaliditeit tijdens het hervatten van het werk. Helaas. Er zijn nochtans voorbeelden in de vonnissen dat wel voor lagere percentages meerinspanningen worden voorzien. Zelfs als het om een arbeidsongeval gaat ( ons dossier 1222 H ). Neem dus een letselschade-advocaat voor invaliden onder de arm als u die discussie wil uitgaan met de schuldenaar.

——————————————————————————————————–

4. Huishoudschade

Zie mijn citaat waarde van verlies huisman / huisvrouw.

———————————————————————————————————-

H. BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID / INVALIDITEIT

Vergoeding per punt . Conform tarieven indicatieve tabellen. Of volgens kapitalisatiemethode.

u wordt vergoed voor toekomstige schade. Dat kapitaal wordt op voorhand betaald, dus zal rekening worden gehouden met muntontwaarding maar ook met opbrengst van belegging.

Wanneer:  de kapitalisatiemethode is meestal de meest gunstige wijze van berekening voor het slachtoffer. De partij die moet vergoeden zal dat soms willen verhinderen. Met het inroepen van argumenten die in de rechtspraak te vinden zijn. In de rechtslitteratuur zijn pro’s en contra’s te lezen. A12Advocaten kunnen u hierover documenteren ( voorbeeld dossier 1805 C/… advies ).

Meestal wordt door de verzekeringsmaatschappij ( schuldenaar) gesteld dat er dient gekapitaliseerd te worden enkel wanneer het slachtoffer geraakt wordt in zijn vermogen tot verdienen, en dat zijn concurrentiepositie op de arbeidsmarkt is aangetast.

Gebruikelijk geschiedt dit bij percentages invaliditeit boven de 18 %. Dit is niet in de wetgeving vastgelegd.  Er is in rechtspraak en rechtsleer nog veel tegenstrijdigheid hierover.

—————————————————————————————————–

Methode

Kapitalisatieberekening gebeurt in beginsel met de volgende formule:

Basisloon   x   coëfficiënt   x   percentage  invaliditeit

a.     basisloon

het basisloon met het toekomstige inkomen van het slachtoffer banaderen.

Gebruikelijk uitgangspunt : belastingaanslagen van de voorgaande inkomstenjaar.

Bij jonge slachtoffers geschiedt er een verhoging naar de toekomst ( 10 à 20 %).

De berekening geschiedt op nettobasis, hetzij:

– exclusief sociale zekerheidsbijdrage

– exclusief belastingen.

Voor de belastingen wordt gebruikelijk een voorbehoud geformuleerd.

Mogelijk zal het slachtoffer immers belastingen moeten betalen op het kapitaal, doch dit zal in elk geval minder zijn dan op het gewone inkomen.

Dergelijke vergoedingen zijn immers maar belastbaar voorzover door de fiscus bewezen wordt dat zij dienen ter vergoeding van inkomstenderving.

Bovendien wordt het kapitaal fiscaal omgezet in lijfrente volgens voor het slachtoffer zeer voordelige coëfficiënten ( zie art. 92 Wetboek van Inkomstenbelastingen, en ter uitvoering daarvan art. 57 K.B Wet van Inkomstenbelastingen).

b.     de coëfficiënt

Het onder a. vermelde basisloon wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt .

Deze coëfficiënt is samengesteld rekeninghoudend  met de te verwachte rente tegen dewelke met het kapitaal kan beleggen, rekeninghoudend eveneens met de leeftijd van het slachtoffer.

Er bestaan desbetreffende twee soorten coëfficiënten:

–   de wiskundige tabel

–   De tabel Levi: daar wordt rekening gehouden met de kans van vervroegd overlijden van het slachtoffer.

Tevens kan verwezen worden naar de meer actuele tafels opgesteld door de heer J. Schrijvers die hierover massaal heeft gepunliceerd. Na het basiswerk ( “ De Betere tafels 1988- 1990”, uitgegeven bij Kluwer , en “ Nette tafelmanieren, Rechtskundig .Weekblad. , 28/9/1996, 113) vindt u op internet nog veel commentaren over kapitalisatie berekeningen. Zie hierover meer details in het lexicon van mijn www.letselschade-pedia.

c. Wat als het ongeval tevens een arbeidsongeval is

In dat geval wordt na de kapitalisatieberekening aftrok gedaan van het kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar.

d.       morele schade

Voor zover de kapitalisatiemethode wordt aangewend, dient apart nog een vergoeding gevorderd te worden voor morele schade, dewelke eveneens per punt wordt begroot.

—————————————————————————————————–

H. Esthetische schade

Voor  de begroting van de esthetische schade en de toekenning van een bedrag bestaan geen vaste maatstaven in geld. De rechter doet uigspraak naar billijkheid. Rekeninghoudend met:

– zijn eigen appreciatie: hoe ontsierend ?

-de leeftijd van het slachtoffer: oud of jong.

-de plaats van de littekens: bedekt door kleren ?

-man of vrouw…

Er wordt in vonnissen ook gewerkt met een schaal van 1 tot 7: licht of zeer lelijk, afgrijselijk. Dat noemt ‘ de schaal van Julin’.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

I. Sexuele schade

1. verlies van sexueel leven: impotentie / anorgasme / libido / gevoelloosheid: geen controle op urineren / bedplassen / incontinentie.

2. geen nageslacht, steriliteit, geen kinderen kunnen krijgen. Kosten kunstmatige inseminatie of inzet van een draagmoeder zijn stof tot discussie. Idem donor kosten.

Hierover is weinig rechtspraak. Er  bestaan weinig teksten over sexuele schade. De rechtspraak is terughoudend.

_______________________________________________________

Voor meer details: wie www.arbeidsongevallen-recht.be.

Vragen ? Kosteloos eerste juridisch advies via HELPDESK RECHT. Gratis eerste advies van advocatenkantoor. Of bel 032370103 A12 Advocaten te Aartselaar en Antwerpen.

Einde overzicht titels verliesposten stand  1 mei 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.