WHIPLASH : wetenswaardigheden inzake schadevergoeding

Auteur: Advocaat Tessa Van den Bossche–

Nekkneuzingen worden dikwijls onvoldoende vergoed door verzekeringsmaatschappijen en het gerecht. Sinds meer dan dertig jaren verdedigt Advocaat Ward Van Loo slachtoffers van arbeidsongevallen, verkeersongevallen… Ward Van Loo wordt gevraagd als gastspreker op medische congressen over medisch recht en whiplash. Hij is gastspreker voor zelfhulpgroepen van whiplash. Onder andere voor ‘ Justitia Pro Dolore ‘ . Hij is gastspreker voor beroepsverenigingen van therapeuten die  RIZIV-bijscholingen cursussen organiseren. De overheid verplicht huisartsen om zich regelmatig bij te scholen.

LAAT U OP EEN EXPERTISE DOOR EEN SPECIALIST BIJSTAAN

Ward Van Loo heeft in 1980 aan de universiteit te Antwerpen het vak “gerechtelijke geneeskunde” gestudeerd. Hij is een adept van Prof. Dr. Hänsch. Dokter Hänsch heeft zijn student destijds ingeleid in de bijzondere wereld van gerechtelijke expertises. In gerechtelijke dossiers hebben deze professor en de advocaat elkaars ervaring gewisseld. Zij hebben samen moeten reizen voor buitenlandse expertises. Dr. Hänsch is niet meer actief wegens zijn hoge leeftijd. Advocaat Ward Van Loo studeerde in 2000 in de faculteit geneeskunde Universiteit Antwerpen voor het vak “Juridische aspecten van medische expertise”.  Dit met de bedoeling met kennis van zaken op te treden in gerechtelijke expertises. In 2012 heeft Ward Van Loo aan de UA rechten gestudeerd voor de cursus ‘MEDISCHE TERMINOLOGIE   en  EVALUATIE MENSELIJKE SCHADE ‘.

Advocaat Ward Van Loo verdedigt het slachtoffer in expertisevergaderingen bij gerechtsdeskundigen en wetsdokters. Behalve tijdens het onderzoek aan het lichaam (waar hij niet wordt toegelaten), neemt Ward Van Loo actief deel aan discussies in tegensprekelijke expertises. Er wordt in expertisevergaderingen gedebatteerd over ja dan neen toepasbaarheid van de indicatieve tabellen. Dit betekent dat wordt onderhandeld over beslissingen rond percentages invaliditeit, graad van zelfredzaamheid, noodzakelijke hulp van derden, verlies economische waarde op de arbeidsmarkt (concurrentieverlies, aangepast werk), datum verplichte werkhervatting, enz.

IS BIJSTAND DOOR EEN ADVOCAAT IN DE MEDISCHE EXPERTISE DAN NIET ‘VERBODEN’ ?

Het gerechtelijk wetboek en het wetboek van strafvordering beschrijven hoe advocaten deelnemen aan gerechtelijke deskundige onderzoeken. De wet maakt het mogelijk dat de advocaat het slachtoffer verdedigt in expertises, voor het juridische en economisch gedeelte.

Een gerechtelijke expertise gebeurt in beginsel ‘tegensprekelijk’. Onrechtmatig trachten sommige deskundigen van verzekeringsmaatschappijen de actieve deelname van de advocaat te dwarsbomen. Sommige expertise-artsen willen als vaste medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij de vergadering sturen tijdens de ondervragingen van het slachtoffer. Bepaalde artsen willen in hun routine van tientallen dossiers per dag geen verandering van ritme en willen vooral geen of weinig tegenspraak. Andere experten zien de advocaten wel graag deelnemen aan de expertisevergaderingen. Hun administratieve belasting vermindert als de letselschade-advocaten een volledig gekopieerd medisch dossier kunnen voorleggen. Zij helpen het medisch dossier samenstellen. Met chronologisch gerangschikte medische attesten en overzichten van zorgenverstrekkingen. Het administratief werk van de gerechtsdexpert wordt zo verlicht. Minder vergaderingen zijn nodig.

Op de installatievergadering is de samenstelling van de dossiers voor de gerechtsdeskundige sneller gemaakt dan zonder voorbereidingen door de letselschade-advocaat. Zo bvb. door het nauwkeurig oplijsten in chronologische volgorde van relevante documenten. De advocaat kan zorgen voor een tijdschema van alle medische zorgenverstrekkingen. Met behulp van de ziekenkas stelt het advocatenkantoor een tijdlijn op van alle medische prestaties. Het advocatenbureau bezorgt aan de gerechtsdeskundige een officieel schema in een tijdlijn van de aankopen van medicijnen. Zo wordt de cliënt ongesteund in de expertisevergadering waar belangrijke financiële beslissingen worden genomen door de gerechtsdeskundige . De gerechtsdeskundige probeert partijen te verzoenen zodat de rol van uw advocaat hierin belangrijk is.  

De rechtbank zal de besluiten van de deskundige beoordelen en in een vonnis bedragen toekennen. Dus is de voorbereiding voor u als invalide door uw advocaat belangrijk.

EXPERTEN BEGROTEN ‘ECONOMISCHE ‘SCHADE. IS DAT NORMAAL ?

De vermindering van de concurrentiepositie wordt door de gerechtsdeskundigen berekend. Terwijl het een onderwerp is dat het medische overstijgt. De rechtbanken voorzien in de zending van de deskundige dat hij moet beslissen wat de weerslag is in het beroep en de toekomstige beroepsuitoefening. Diensten van slachtofferhulp hebben zich al vaak afgevraagd of het niet beter is zulke beoordeling over te laten aan arbeids – psychologen of ergologen. Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid worden vaak verward. Soms wordt onjuist een zelfde percentage aangenomen terwijl het twee aparte verliesposten zijn. Sommige deskundigen zijn willekeurig in het beschrijven van blijvende werkonbekwaamheid. Vandaar het nut om een advocaat bijstand te laten verlenen. De advocaat kan ook nuttige documentatie voor de gerechtsexpert voorleggen, zodat het slachtoffer goed uitgerust is om een dossier samen te stellen. Advocaat Van Loo heeft zich toegelegd op de berekening van economische schade. Hij is onderlegd in economische waardebepalingen. Advocaat Ward Van Loo is docent bedrijfsbeheer en vennooschapsrecht geweest. Met die kennis worden aan gerechtsdeskundigen gemotiveerde standpunten overhandigd. De gerechtsdeskundigen moeten de opmerkingen over economische waardevermindering beantwoorden. Het rapport voor de rechtbank bevat dan die antwoorden, hetwelk de aanzet vormt voor een later pleidooi van de advocaat. Dit alles in de betrachting een zo goed mogelijk vonnis voor het slachtoffer te bekomen. Dienst Slachtofferhulp langs haar kant wijst ook de schadelijders erop om goed het onderscheid te maken tussen blijvende werkonbekwaamheid (BWO) en invaliditeit (BI). Het slachtoffer moet Dienst Slachtofferhulp goed informeren over het beroepsverleden, want de aantasting van de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt moet toegelicht worden bij de samenstelling van haar dossier. Idem voor de diensten Bemiddeling in Strafzaken van FOD Justitie.

Blijvende werkonbekwaamheid kan gelinkt zijn aan een depressie wegens onverwerkte pijnen.

WAAROM VERDEDIGT ADVOCAAT VAN LOO ZIJN CLIENT IN EXPERTISE -VERGADERINGEN ? “HIJ IS TOCH GEEN DOKTER” WORDT VAAK GEHOORD

Inderdaad is hij geen arts maar hij heeft inzicht in de materie van klachten en hun oorzaken. Hij weet wat zijn cliënten ondervinden en heeft er vaak over gehoord in de expertisevergaderingen. Het is na 27 jaar praktijk als advocaat opvallend hoe gelijkluidend het verhaal van elk van die slachtoffers is. Systematisch worden dezelfde nekklachten beschreven door kinderen, mannen en vrouwen, van alle rangen en standen, ongeacht hun leeftijd.

Advocaat Van Loo heeft zich verdiept in de medische literatuur over nekklachten. Hij heeft ondertussen een bibliotheek van uitspraken van rechtbanken en hoven opgebouwd ten behoeve van zijn cliënten en alle rechtzoekenden. Deze databank wordt gratis ter beschikking gesteld voor belanghebbenden. Ook derden met wie geen samenwerking bestaat zoals Diensten Slachtofferhulp, artsen, studenten. Teksten worden electronisch gezonden aan goedmenende geïnteresseerden. Zo kan rechtspraak van het hof van cassatie worden medegedeeld, alsmede anonieme voorbeelden van gunstige motiveringen in vonnissen van politierechtbanken – correctionele rechtbanken, arresten van een hof van beroep.

Waarom heeft Ward Van Loo hiervan één van zijn voorkeursmateries gemaakt ? Het ligt gevoelig. Het is een beetje een roeping. Sinds zijn jeugd werd hij geconfronteerd met meerdere slachtoffers van whiplash . Dikwijls zijn er onrechtvaardige toestanden die financieel moeten worden rechtgetrokken. Hij doet dit soms gratis voor specifieke hulpbehoevenden.

De vergoedingsvoorstellen door verzekeringsmaatschappijen en de overheid waren vroeger soms onrechtvaardig laag. Vroeger hebben de ziekenfondsen zelfs zero percentage invaliditeit willen toekennen aan slachtoffers omdat zij op hun radiologie-uitslagen geen letsels konden aantonen. Inderdaad is pijn vaak op een foto niet te zien! Hoe kan het anders. Net zoals een vrouw die gaat bevallen pijn heeft maar op met een radiologie-dossier kan je dat niet aantonen. Zie hierover een artikel van dokter Van De Heyning  van de universiteit Antwerpen in het vak bibliotheek. Het is niet omdat de machines niks registreren dat er geen storing in het lichaam is.

WAT MET DE FAMEUZE VOORAFBESTAANDE TOESTAND ?

Sommige dokters van verzekeringsmaatschappijen willen afsluiten op nul procent. Zij motiveren dat met de stelling dat het slachtoffer volgens de RX-en artrose op nekwervels vertonen. Of osteofieten. Er is dus de zogenaamde voorafbestaande toestand. Die bepaalde experten schrijven er dan niet bij dat een groot percentage van de Belgen artrose heeft zonder het vooraf te hebben geweten, zonder pijn. Dus normaal in ons klimaat…

In arbeidsrecht is het occasionele rechtspraak geworden dat het gevoeliger worden van een voorafbestaande toestand wel moet worden vergoed. Met andere woorden de sensibilisering van een voorafbestaande toestand sluit de vergoeding niet uit. Zelfs de lichtste sensibilisering is – volgens wisselende rechtspraak – voldoende om een volledige vergoeding toe te kennen volgens de officiële schaal voor schatting van invaliditeit (OBSI).

Bepaalde verzekeringspolissen voorzien dat een privaat ongeval moet worden vergoed zoals voorzien in de Wet Arbeidsongevallen.

IS ER EVOLUTIE IN DE VONNISSEN VAN RECHTBANKEN ?

Er is precedentenrechtspraak ontstaan die systematisch door justitie en advocaten wordt ingeroepen in conclusies en pleidooien. Ondertussen is het meer aanvaard dat advocaten expertises bijwonen. In minnelijke medische expertises gebeurt dat minder vaak. De diensten voor slachtofferhulp zijn gedocumenteerd inzake bijstand door de advocaten in expertises. In de rechtsleer (zie KLUWER / Story Scentia / Ced Samson) zijn hierover commentaren te vinden.

EXPERTISEVERSLAGEN ZIJN SOMS ONDUIDELIJK VOOR DE GEWONE LEEK

Er bestaan publicaties om juristen en leken uit te leggen wat medische termen in expertiserapporten betekenen. Een aantal experten houdt onvoldoende rekening met de beperkte talenkennis. Het vakjargon is onbegrijpelijk, soms ook voor de rechtbanken. Een besluit van tien regels kan wel verstaanbaar zijn maar de twintig voorafgaande bladzijden betreffen een medisch verhaal dat wordt uitgelegd in woorden waarvoor geen synoniemen voorhanden zijn. Geen wonder dat de vonnissen soms geen genoegdoening geven voor het slachtoffer. Justitie is ook mensenwerk, kampt met tijd en een beperkt budget. Wij kunnen u het handboek ‘ Medische Terminologie voor Juristen’ aanbevelen. U kunt dit bestellen bij boekhandel Story Scientia ( mijnheer Syssens) of openbare gemeentelijke bibliotheken kunnen het centraal opvragen voor u.

WIE BENOEMT DE EXPERTEN ?

Er berusten bij de rechtbanken lijsten volgens voorkeursmaterie en gemeente. Bij het maken van een vonnis wordt er een expert uitgekozen.

U KIEST ZELF UW RAADSDOKTER

Het is niet eenvoudig voor sommige slachtoffers om een raadsdokter te vinden. Het slachtoffer moet zelf iemand aanduiden. De verdedigende arts werkt volledig onafhankelijk van de advocaat. De advocaat geeft geen opdrachten aan de raadsdokter.

Auteur: advocaat Tessa Van Den Bossche

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.